1. چیستی و امکان کلام وجودی

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 27-50

10.30497/prr.2021.14432.1554

مهدی عباس‌زاده


2. دین در کانون اندیشه فلسفی مکتب کیوتو

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 23-42

10.30497/prr.2019.2510

محمد اصغری


3. لوازم عقلانی اقبال به فلسفه تطبیقی دین

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 177-196

10.30497/prr.2019.2489

قدرت الله قربانی


4. هستی‌شناسی نیوتن و پیامدهای الهیاتی آن

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 151-172

10.30497/prr.2018.2334

مصطفی شعبانی؛ ایرج نیک سرشت؛ ابوالفضل کیاشمشکی


5. شناخت یقینی مبدأ هستی؛ بازخوانی دیدگاه میرداماد

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-102

10.30497/prr.2014.1540

سید محمد منافیان؛ نصرالله حکمت


6. جایگاه «خدا» در فلسفة نیشیدا کیتارو

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 135-149

10.30497/prr.2013.1419

محمّد اصغری


7. بررسی اشکال‌های فخر رازی بر دیدگاه‌های ابن‌سینا در اراده و فاعلیّت الهی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 51-70

10.30497/prr.2012.1040

محمد ذبیحی؛ شهاب الدین ذوالفقاری


8. تبیین نسبت اندیشه‌های دینی کرکگور با دیدگاه‌های دینی هگل (با استناد به مفهوم « رفع »)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 131-153

10.30497/prr.2012.1044

علی حقی؛ مهدی سلیمانی خورموجی


9. تحلیل و نقد درون سیستمی جایگاه خدا در جهان شناسی پویشی وایتهد

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 45-70

10.30497/prr.2012.1151

رستم شامحمدی؛ حمیدرضا آیت اللهی


10. یقین عقلی و یقین ایمانی در اندیشه دکارت

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 69-82

10.30497/prr.2012.1144

حسن قنبری