1. زبان تمثّلی وحی از نگاه غزالی

دوره 15، شماره 2، آبان 1396، صفحه 69-91

10.30497/prr.2018.2115

سعیده سعیدی؛ موسی ملایری


2. زبان دین از دیدگاه غزالی

دوره 14، شماره 2، آبان 1395، صفحه 25-46

10.30497/prr.2017.1906

محمد توکلی پور؛ امیر عباس علیزمانی؛ علیرضا پارسا؛ ناصر محمدی


3. دشواری‌های ابن‌سینا در پذیرش یا انکار معاد جسمانی

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 89-110

10.30497/prr.2015.1635

فاطمه صادق زاده


4. مبانی و لوازم دیدگاه علامه مجلسی درباره حیات پس از مرگ

دوره 10، شماره 2، آبان 1391، صفحه 91-112

10.30497/prr.2013.1338

جعفر اصفهانی؛ رضا برنجکار