1. مناسبات ملت نبوی و حکمت عملی در اندیشه فارابی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-85

زهیر انصاریان


2. لوازم عقلانی اقبال به فلسفه تطبیقی دین

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 177-196

قدرت الله قربانی


3. زبان دینی از منظر استیس، با تأکید بر مبانی معرفت‌شناختی آن

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 199-219

محمدحسین مهدوی نژاد؛ معصومه سالاری راد


4. نظریه اعتبار – تفسیر در اندیشه علامه طباطبایی؛ مقدمه‌ای بر فلسفه الهی اسلام

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-24

زهیر انصاریان؛ رضا اکبریان؛ لطف الله نبوی


5. نظریۀ انگیزش الهیِ زاگزبسکی دربارۀ نسبت دین و اخلاق

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-51

شیما شهریاری؛ محسن جوادی


6. رابطۀ اخلاق و دین در اخلاق فضیلت با تکیه بر نظرات اخلاقی علامه طباطبایی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-72

غلامحسین خدری


7. نقشِ دین در شکل گیری حکمت متعالیه

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-24

سید میثم بهشتی نژاد


8. پیوند دین و فلسفه در اندیشه فارابی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-60

محمّدکاظم علمی سولا؛ سینا سالاری خرّم


9. جایگاه «خدا» در فلسفة نیشیدا کیتارو

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 135-149

محمّد اصغری


10. آفرینش انسان در آموزه‌های اسلامی و نسبت آن با نظریۀ تکامل

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 113-134

علی افضلی


11. تبیین نسبت اندیشه‌های دینی کرکگور با دیدگاه‌های دینی هگل (با استناد به مفهوم « رفع »)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 131-153

علی حقی؛ مهدی سلیمانی خورموجی


12. دین و حسن و قبح افعال در اندیشه ملاصدرا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 33-51

حسین هوشنگی؛ احمدرضا احمدی دارانی


13. بررسی و نقد کثرت گرایی به روایت سید حسین نصر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 127-150

محمد محمد رضایی؛ طاهر کریم زاده


14. خدا و دین از نظر هگل جوان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 71-93

علی آراسته؛ علی اکبر احمدی افرمجانی


15. شلایر ماخر و تجربه دینی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 145-158

مجتبی زروانی


16. انسانی شدن علم و دین در فلسفه کانت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 145-172

قدرت الله قربانی


17. نظریه تصویری زبان؛ با تاکید بر لوازم معرفت شناختی آن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 107-123

محمد حسین مهدوی نژاد