1. رویکردی فلسفی به دوستی و دغدغۀ دیگری با تکیه بر آراء فیلسوف نوارسطویی جولیا آناس در کتاب اخلاق سعادت

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-26

10.30497/prr.2020.75454

نغمه پروان؛ محسن جوادی؛ انشاالله رحمتی


2. مشارکت در حیات الوهی:‌ بنیاد نهایی تبیین غایت‌شناختی نزد ارسطو

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 27-48

10.30497/prr.2020.2759

مصطفی زالی


3. واکاوی نظام مفهومی ارسطو در خداشناسی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-28

10.30497/prr.2013.1474

اسحاق طاهری سرتشنیزی


4. موضوع فلسفه اولی نزد ارسطو و علامه طباطبایی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 105-144

10.30497/prr.2012.1190

علی اصغر خندان


5. دشواری های کتاب بتای مابعدالطبیعه: راهی به فهم ساختار مجموعه مابعدالطبیعه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 71-92

10.30497/prr.2012.1206

امیر مازیار


6. ارسطو و مساله جوهر

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 93-110

10.30497/prr.2012.1208

مرتضی قرائی