1. جایگاه نظریه عروض وجود بر ماهیت در الهیات بالمعنی الاخص ابن سینا

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 135-154

10.30497/prr.2020.1751

محمد مهدی سیار؛ محمد سعیدی مهر


2. تفسیرهای گوناگون از دوگانگی حقیقت

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 53-75

10.30497/prr.2012.1114

حسن یوسفیان؛ محسن جوادی


3. بررسی انتقادات ابن رشد در ابن سینا در مباحث الهیات بالمعنی الاخص

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 137-149

10.30497/prr.2012.1161

سید علی علم الهدی


4. بررسی انتقادات ابن رشد بر ابن سینا در مباحث فلسفه اولی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 109-128

10.30497/prr.2012.1200

سید علی علم الهدی