1. بررسی مسأله «نجات» در اندیشه غزالی

دوره 16، شماره 2، آبان 1397، صفحه 63-84

10.30497/prr.2019.2485

محمد توکلی پور


2. تأثیر اضافۀ اشراقیه در ارتقای ایمان

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 131-150

10.30497/prr.2017.1968

حسن صیانتی؛ زهرا دلبری


3. فهم دینی کرکگور از «سوبژکتیویته»

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-21

10.30497/prr.2016.1843

محمد اصغری؛ ندا محجل


4. ایمان در اندیشه اشعری

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 149-164

10.30497/prr.2014.1543

محمدرضا باغبان زاده؛ عین الله خادمی


5. ایمان می آورم تا بفهمم؛ تحلیلی برون گرایانه از دیدگاه آگوستین

دوره 11، شماره 2، آبان 1392، صفحه 75-98

10.30497/prr.2013.1477

مهدی سلیمانی خورموجی؛ جهانگیر مسعودی


6. رنج از دیدگاه مولانا با نگاهی به مسئله شرّ

دوره 11، شماره 2، آبان 1392، صفحه 163-188

10.30497/prr.2013.1481

حسین محمودی؛ اصغر دادبه


7. معقولیت باور دینی ، مقایسه رهیافت کرکه گور و غزالی

دوره 8، شماره 2، آبان 1389، صفحه 5-30

10.30497/prr.2012.1119

خلیل پوستینی؛ بیوک علیزاده


8. تفسیر فلسفی کرکه گور و لویناس از داستان ابراهیم (ع)

دوره 8، شماره 2، آبان 1389، صفحه 51-74

10.30497/prr.2012.1121

محمد اصغری


9. مرگ، نومیدی و ایمان در اندیشه کرکه گور

دوره 8، شماره 2، آبان 1389، صفحه 75-106

10.30497/prr.2012.1122

عباس اسکوئیان


10. یقین عقلی و یقین ایمانی در اندیشه دکارت

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 69-82

10.30497/prr.2012.1144

حسن قنبری


11. بازسازی تفکر کرکه گور در مقوله ایمان

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1386، صفحه 119-135

10.30497/prr.2012.1160

محسن طلایی ماهانی


12. کتاب العقل داوود بن محبر، کوششی در جهت تحلیل کتاب و بازسازی یک نظریه

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1382، صفحه 153-171

10.30497/prr.2012.1228

احمد پاکتچی