1. توجه در اندیشه سیمون وی

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-28

10.30497/prr.2021.15057.1585

زهرا قاسم زاده؛ سید مصطفی موسوی اعظم؛ احسان ممتحن


2. نقش دیگری نزد یوهانس اکهارتوس

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 131-153

10.30497/prr.2019.2487

احمد عسگری؛ محمدمهدی عبدالعلی نژاد


3. نقش فطرت در اثبات مبدأ در منظومة معرفتی حکیم شاه آبادی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 21-38

10.30497/prr.2012.1046

محمد غفوری نژاد


4. بازسازی تفکر کرکه گور در مقوله ایمان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 119-135

10.30497/prr.2012.1160

محسن طلایی ماهانی