1. نقش دیگری نزد یوهانس اکهارتوس

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 131-153

احمد عسگری؛ محمدمهدی عبدالعلی نژاد


2. نقش فطرت در اثبات مبدأ در منظومة معرفتی حکیم شاه آبادی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 21-38

محمد غفوری نژاد


3. بازسازی تفکر کرکه گور در مقوله ایمان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 119-135

محسن طلایی ماهانی