1. چالش‌های اساسی نظریۀ آقاعلی حکیم دربارۀ «کیفیت معاد جسمانی» از دیدگاه سید جلال‌الدین آشتیانی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-27

10.30497/prr.2016.1761

محمدرضا ارشادی نیا


2. دشواری‌های ابن‌سینا در پذیرش یا انکار معاد جسمانی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 89-110

10.30497/prr.2015.1635

فاطمه صادق زاده


3. تحلیل انتقادی دیدگاه مدرّس زنوزی درباره معاد جسمانی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-24

10.30497/prr.2013.1412

ابوالفضل کیاشمشکی


4. نقش خیال در معرفت شناسی و دین شناسی صدرالمتالهین

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 83-95

10.30497/prr.2012.1145

مریم صانع پور


5. مواضع ناسازگاری مباحث علوم طبیعی و آموزه های دینی از دیدگاه غزالی: سببیت و نفس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 129-150

10.30497/prr.2012.1235

علیرضا اژدر