1. جایگاه عقل درمناسک دینی از دیدگاه کانت

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 141-160

10.30497/prr.2021.14705.1571

طیبه جورابچی؛ حسین هوشنگی


2. بازخوانی براهین اثبات وجودخدا در اندیشه دوران پیشانقدی کانت

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-142

10.30497/prr.2020.2726

مرتضی روحانی راوری؛ امیرعباس علی زمانی؛ سیدحمید طالب زاده؛ احد فرامرز قراملکی