1. دربارۀ چگونگی علم خداوند به شرطی‌های خلاف واقعِ آزادی

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 183-205

10.30497/prr.2021.241053.1684

فریدالدین سبط؛ ابراهیم آزادگان؛ مهدی اصفهانی؛ اعظم قاسمی


2. خداباوری گشوده و صفت علم مطلق الهی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 1-21

10.30497/prr.2019.2509

مهدی ابوطالبی یزدی؛ رسول رسولی‌پور؛ محسن جوادی؛ امیرعباس علی زمانی؛ قربان علمی