1. تأملی در سازگاری درونی اندیشۀ فلسفی ملاصدرا دربارۀ شناخت انسان از خداوند

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 131-148

محمدکاظم فرقانی؛ علی غزالی فر


2. آفرینش انسان در آموزه‌های اسلامی و نسبت آن با نظریۀ تکامل

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 113-134

علی افضلی


3. بررسی اشکال‌های فخر رازی بر دیدگاه‌های ابن‌سینا در اراده و فاعلیّت الهی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 51-70

محمد ذبیحی؛ شهاب الدین ذوالفقاری


4. رابطه پدیدار شناسی و منطق هگل

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 129-155

محمد مشکات؛ مهدی دهباشی


5. معرفت شناسی ادراک عقلی از نظر ملاصدرا

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 89-107

سحر کاوندی


6. انسانی شدن علم و دین در فلسفه کانت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 145-172

قدرت الله قربانی