1. شرایط یک نظریة «معنای زندگی» از دیدگاه سوزان ولف

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 155-174

10.30497/prr.2020.75448

طاهره اشراقی؛ محمدرضا بیات


2. نظریۀ انگیزش الهیِ زاگزبسکی دربارۀ نسبت دین و اخلاق

دوره 12، شماره 2، آبان 1393، صفحه 25-51

10.30497/prr.2015.1586

شیما شهریاری؛ محسن جوادی


3. رابطۀ اخلاق و دین در اخلاق فضیلت با تکیه بر نظرات اخلاقی علامه طباطبایی

دوره 12، شماره 2، آبان 1393، صفحه 51-72

10.30497/prr.2015.1587

غلامحسین خدری


4. معنای زندگی از دیدگاه داستایفسکی

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 125-150

10.30497/prr.2012.1058

هدایت علوی تبار؛ مریم محبتی


5. اعتبار و حقیقت در اخلاق، افتراق و اشتراک اخلاق طباطبایی و اخلاق ویتگنشتاین متقدم

دوره 7، شماره 2، آبان 1388، صفحه 175-192

10.30497/prr.2012.1133

سروش دباغ؛ حسین دباغ


6. انسانی شدن علم و دین در فلسفه کانت

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1384، صفحه 145-172

10.30497/prr.2012.1191

قدرت الله قربانی


7. عینیت ناگروی در اخلاق نسبی انگاری فرهنگی و شخصی انگاری اخلاقی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1383، صفحه 183-215

10.30497/prr.2012.1211

ایرج احمدی (مترجم) جیمز ریچلز (نویسنده)


8. نظریه تصویری زبان؛ با تاکید بر لوازم معرفت شناختی آن

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1382، صفحه 107-123

10.30497/prr.2012.1225

محمد حسین مهدوی نژاد