نویسنده = سید محمود یوسف ثانی
رویکرد های مواجهه با تنوع ادیان؛ بررسی دیدگاه عین القضات همدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

10.30497/prr.2022.241502.1695

سید محمود یوسف ثانی؛ بنفشه رضایی نیارکی


مقایسة ماهیّت تجربۀ عرفانی بر اساس نظریۀ علم حضوری و حصولی علامه طباطبایی و ساخت گرایی استیون کتس

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 75-98

10.30497/prr.2012.1056

سید حاتم مهدوی نور؛ سید محمود یوسف ثانی؛ محمد تقی فعالی


بدیهی انگاری تصورات و نقدهای آن

دوره 4، شماره 2، آبان 1385، صفحه 5-21

10.30497/prr.2012.1179

سید محمود یوسف ثانی


تعریف و غایت دانش منطق از نظر منطقدانان مسلمان

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1383، صفحه 111-124

10.30497/prr.2012.1207

سید محمود یوسف ثانی