1. بررسی پاسخ خداباوری گشوده‌ی ویلیام هاسکر به مسئله تقدیرگرایی الهیاتی

دوره 16، شماره 2، آبان 1397، صفحه 197-221

10.30497/prr.2019.2491

فاطمه قلخانباز؛ عبدالرسول کشفی؛ عباس یزدانی


2. بررسی دیدگاه راجر تریگ درباب التزام دینی و عقلانیت

دوره 15، شماره 2، آبان 1396، صفحه 47-67

10.30497/prr.2018.2114

فاطمه سعیدی؛ عبدالرسول کشفی


3. بررسی دیدگاه ویلیام کریگ در باب مسئلۀ تقدیرگرایی کلامی

دوره 14، شماره 2، آبان 1395، صفحه 223-245

10.30497/prr.2017.1916

عبدالرسول کشفی؛ متین طائفه رستمی


4. تأثیر دعا بر جهان قانونمند از دیدگاه استاد مطهری و النور استامپ

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 47-68

10.30497/prr.2016.1845

ام هانی جراحی؛ عبدالرسول کشفی


5. تحلیل انتقادی دیدگاه جان شلنبرگ در باب مسئلۀ خفای الهی

دوره 12، شماره 2، آبان 1393، صفحه 133-158

10.30497/prr.2015.1591

سید نصیراحمد حسینی؛ عبدالرسول کشفی


6. بررسی نظریة دادباوری شرور طبیعی از منظر بروس رایشنباخ

دوره 9، شماره 2، آبان 1390، صفحه 113-133

10.30497/prr.2012.1051

عبدالرسول کشفی؛ آرزو مشایخی


7. جایگاه دل در معرفت شناسی دینی پاسکال

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 151-170

10.30497/prr.2012.1118

عبدالرسول کشفی؛ سیاوش اسدی


8. دسته بندی نظریه های توجیه معرفت شناختی

دوره 4، شماره 2، آبان 1385، صفحه 65-87

10.30497/prr.2012.1182

عبدالرسول کشفی


9. تعریف سه جزیی معرفت و شرط چهارم

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1383، صفحه 9-28

10.30497/prr.2012.1203

عبدالرسول کشفی