1. نقش ضرورت در مواجهه با مسئلۀ شر در فلسفۀ افلاطون

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 197-210

10.30497/prr.2018.2336

محمد فیروزکوهی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی