1. نقش ضرورت در مواجهه با مسئلۀ شر در فلسفۀ افلاطون

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 197-210

10.30497/prr.2018.2336

محمد فیروزکوهی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی


2. خدا و دین از نظر هگل جوان

دوره 6، شماره 2، آبان 1387، صفحه 71-93

10.30497/prr.2012.1152

علی آراسته؛ علی اکبر احمدی افرمجانی