1. نقش خوش بینی کیهانی و فرهنگ در معنای داری زندگی از نظر جان هیک

دوره 13، شماره 2، آبان 1394، صفحه 73-90

10.30497/prr.2016.1760

احمد پورقاسم شادهی؛ ریحانه سادات عظیمی؛ امیر عباس علیزمانی