1. واقع‌گرایی در فلسفهٔ دین ویلیام جیمز

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 47-70

10.30497/prr.2015.1633

عباس حاج زین العابدینی؛ محسن جوادی