1. گستره عصمت انبیاء و عدم تعارض آن با علم آنها از دیدگاه شیخ مفید(ره)

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 103-120

10.30497/prr.2020.2725

مالک عبدیان کردکندی؛ سید علی علم الهدی


2. بررسی و نقد معرفت شناسی دینی برند بلانشارد

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-144

10.30497/prr.2013.1479

جلال پیکانی؛ سید علی علم الهدی