1. نقش آموزه «وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت» در تبیین توحید شخصی وجود

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 197-216

10.30497/prr.2020.14441.1555

محمدرضا ارشادی نیا


2. مرگ حرارتی و پیامدهای الهیاتی آن

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 233-253

10.30497/prr.2019.2585

جواد نوائی؛ سیدمحمدکاظم علوی؛ محمدرضا ارشادی نیا


3. چالش‌های اساسی نظریۀ آقاعلی حکیم دربارۀ «کیفیت معاد جسمانی» از دیدگاه سید جلال‌الدین آشتیانی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-27

10.30497/prr.2016.1761

محمدرضا ارشادی نیا