1. دین در کانون اندیشه فلسفی مکتب کیوتو

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 23-42

10.30497/prr.2019.2510

محمد اصغری


2. فهم دینی کرکگور از «سوبژکتیویته»

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-21

10.30497/prr.2016.1843

محمد اصغری؛ ندا محجل


3. جایگاه «خدا» در فلسفة نیشیدا کیتارو

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 135-149

10.30497/prr.2013.1419

محمّد اصغری


4. تفسیر فلسفی کرکه گور و لویناس از داستان ابراهیم (ع)

دوره 8، شماره 2، آبان 1389، صفحه 51-74

10.30497/prr.2012.1121

محمد اصغری