1. انسان متعالی و رابطه عقل و ایمان از منظر کرکگور

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 93-115

10.30497/prr.2021.240358.1659

متین السادات عرب زاده؛ ابوالقاسم فنائی