1. رابطۀ فلسفه و دین در انسان‌شناسی بوئثیوس با تکیه بر رسائل کلامی و تسلای فلسفه

دوره 18، شماره 2، آبان 1399، صفحه 119-140

10.30497/prr.2021.238770.1595

سیده فاطمه نورانی خطیبانی؛ مریم سالم؛ میترا پورسینا