1. بازخوانی اصول انسان شناختی در نظریه‌ی معاد جسمانی ملاصدرا

دوره 16، شماره 2، آبان 1397، صفحه 155-175

10.30497/prr.2019.2488

محمدکاظم فرقانی؛ مجید تقی نجات؛ امیر حسین سلیمانی


2. تأملی در سازگاری درونی اندیشۀ فلسفی ملاصدرا دربارۀ شناخت انسان از خداوند

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 131-148

10.30497/prr.2015.1637

محمدکاظم فرقانی؛ علی غزالی فر


3. برون رفت استاد رفیعی قزوینی از مشکله رجعت در اندیشه صدرایی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 79-97

10.30497/prr.2013.1416

محمّدکاظم فرقانی؛ محمّد احمدی زاده