1. بررسی تقریرهای نظری و عملی برهان اخلاقی بر وجود خداوند

دوره 15، شماره 2، آبان 1396، صفحه 211-232

10.30497/prr.2018.2089

علیرضا مصدقی حقیقی؛ افلاطون صادقی؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ اسماعیل زارع


2. معرفت‌شناسی انسان از منظری دینی: بررسی دیدگاه فخر رازی

دوره 14، شماره 2، آبان 1395، صفحه 149-162

10.30497/prr.2017.1912

کیهان سلطانیان؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ علیرضا اژدر


3. زبان دینی از منظر استیس، با تأکید بر مبانی معرفت‌شناختی آن

دوره 13، شماره 2، آبان 1394، صفحه 199-219

10.30497/prr.2016.1752

محمدحسین مهدوی نژاد؛ معصومه سالاری راد


4. توجیه معرفت شناختی از دیدگاه ویتگنشتاین متاخر، از مبناگرایی تا زمینه گرایی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 21-56

10.30497/prr.2012.1172

محمد حسین مهدوی نژاد؛ بیوک علیزاده؛ رضا محمد زاده


5. ویتگنشتاین: معنا، کاربرد و باور دینی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1384، صفحه 69-104

10.30497/prr.2012.1189

محمد حسین مهدوی نژاد


6. نظریه تصویری زبان؛ با تاکید بر لوازم معرفت شناختی آن

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1382، صفحه 107-123

10.30497/prr.2012.1225

محمد حسین مهدوی نژاد