نویسنده = حسین هوشنگی
جایگاه عقل درمناسک دینی از دیدگاه کانت

دوره 18، شماره 2، آبان 1399، صفحه 141-160

10.30497/prr.2021.14705.1571

طیبه جورابچی؛ حسین هوشنگی


تحلیل انتقادی از دو استدلال مطهری بر جاودانگی انسان

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 213-229

10.30497/prr.2017.1973

حسین هوشنگی؛ امید ارجمند؛ محمدجواد امیراحمدی


سعادت ناقص و کامل و ارتباط آن با رؤیت خداوند از دیدگاه توماس آکوئیناس

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 205-222

10.30497/prr.2016.1852

منصوره ملکی؛ حسین هوشنگی


بازسازی و تحلیل چهار الگوی خداباوری در اندیشه‌ی غزالی

دوره 13، شماره 2، آبان 1394، صفحه 113-134

10.30497/prr.2016.1749

خالد زندسلیمی؛ حسین هوشنگی


تحلیل دیدگاه ملاصدرا دربارة سعادت در پرتو حرکت جوهری

دوره 10، شماره 2، آبان 1391، صفحه 29-46

10.30497/prr.2013.1335

حسین هوشنگی؛ مهران رضائی


بررسی جاودانگی عذاب کفّار در جهنم از منظر صفت رحمت الهی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 29-51

10.30497/prr.2012.1039

فرهاد زینلی بهزادان؛ کاظم قاضی زاده؛ حسین هوشنگی؛ نهله غروی اصفهانی


دین و حسن و قبح افعال در اندیشه ملاصدرا

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 33-51

10.30497/prr.2012.1109

حسین هوشنگی؛ احمدرضا احمدی دارانی


عین و عینیت در فلسفه نظری کانت

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1383، صفحه 51-70

10.30497/prr.2012.1205

حسین هوشنگی