1. تحلیل و نقد دلایل امکان شناخت ذات الهی و راه حصول آن از منظر فخر رازی

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 117-136

10.30497/prr.2021.240209.1649

امیرحسین منصوری نوری؛ عین اله خادمی؛ عبداله صلواتی


2. ایمان در اندیشه اشعری

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 149-164

10.30497/prr.2014.1543

محمدرضا باغبان زاده؛ عین الله خادمی


3. چیستی ایمان و رابطه آن با اسلام از دیدگاه خواجه طوسی

دوره 8، شماره 2، آبان 1389، صفحه 127-148

10.30497/prr.2012.1124

عین الله خادمی