1. تحلیل انتقادی دیدگاه جان شلنبرگ در باب مسئلۀ خفای الهی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 133-158

10.30497/prr.2015.1591

سید نصیراحمد حسینی؛ عبدالرسول کشفی


2. جایگاه دل در معرفت شناسی دینی پاسکال

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 151-170

10.30497/prr.2012.1118

عبدالرسول کشفی؛ سیاوش اسدی


3. دسته بندی نظریه های توجیه معرفت شناختی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 65-87

10.30497/prr.2012.1182

عبدالرسول کشفی