1. بررسی رویکرد علوم شناختی در مطالعه دین

دوره 11، شماره 2، آبان 1392، صفحه 145-162

10.30497/prr.2013.1480

محمّدصادق زاهدی؛ روح الله حقّ شناس


2. قلمرو دین در آرای غزالی و ابن‌سینا

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 95-109

10.30497/prr.2012.1042

محمد صادق زاهدی


3. آیا اسم های عام ناظر بر انواع طبیعی دارای معنی هستند

دوره 4، شماره 2، آبان 1385، صفحه 23-44

10.30497/prr.2012.1180

محمد صادق زاهدی


4. آیا جهان های ممکن واقعیت دارند؟

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1384، صفحه 9-39

10.30497/prr.2012.1187

محمد صادق زاهدی