1. مقایسۀ دیدگاه مطهری و سوئینبرن دربارۀ مسئلۀ شر

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-24

10.30497/prr.2015.1585

حمیدرضا اسکندری دامنه؛ قاسم پورحسن