1. بررسی و نقد دیدگاه دیوید بیسینگر در دفاع از مدل انحصارگرایی دینی

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 201-222

10.30497/prr.2021.239358.1619

وحیده فخار نوغانی


2. رابطۀ زبان دین و واقعیت از دیدگاه ملاصدرا

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 165-182

10.30497/prr.2016.1850

وحیده فخار نوغانی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی