1. بررسی رویکرد علوم شناختی در مطالعه دین

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 145-162

10.30497/prr.2013.1480

محمّدصادق زاهدی؛ روح الله حقّ شناس