1. جایگاه نظریه عروض وجود بر ماهیت در الهیات بالمعنی الاخص ابن سینا

دوره 13، شماره 2، آبان 1394، صفحه 135-154

10.30497/prr.2020.1751

محمد مهدی سیار؛ محمد سعیدی مهر


2. تحلیل منطقی برهان صدیقین علامه طباطبایی و بررسی انتقادی تقریرهای مختلف آن

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 49-70

10.30497/prr.2014.1539

پیمان صفری؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر


3. فاعل معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبّار معتزلی و ریچارد سویین برن

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 23-36

10.30497/prr.2012.1053

عباس دهقانی نژاد؛ محمد سعیدی مهر


4. ابن رشد، فعل الهی و قاعدة الواحد

دوره 9، شماره 2، آبان 1390، صفحه 5-20

10.30497/prr.2012.1045

مهدی فرجی پاک؛ محمد سعیدی مهر