1. تاملی در اخلاق جهانی با تاکید بر بیانیه های سویدلر و هانس کونگ

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 79-88

10.30497/prr.2012.1223

احد فرامرز قراملکی


2. برهان پذیری گزاره های ضروری ازلی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 105-128

10.30497/prr.2012.1234

سید علی علم الهدی؛ احد فرامرز قراملکی