1. نسبیت گرایی اخلاقی به عنوان موضعی معرفت شناختی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 149-182

10.30497/prr.2012.1210

مسعود صادقی علی آبادی


2. علیت تاریخی (دیدگاه کالینگوود و اوکشات)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 125-135

10.30497/prr.2012.1226

مسعود صادقی علی آبادی