1. انیت و یقین آور بودن برهان صدیقین سینوی

دوره 6، شماره 2، آبان 1387، صفحه 5-23

10.30497/prr.2012.1149

محمد تقی کرمی؛ آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی


2. حل پارادکس عینیت-ذهنیتِ وجود مطلق با تکیه بر هستی شناسیِ علامه سید حیدر آملی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1386، صفحه 23-57

10.30497/prr.2012.1157

آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی؛ مهدی سپهری