1. خدا و دین از نظر هگل جوان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 71-93

10.30497/prr.2012.1152

علی آراسته؛ علی اکبر احمدی افرمجانی