1. واکاوی نظام مفهومی ارسطو در خداشناسی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-28

10.30497/prr.2013.1474

اسحاق طاهری سرتشنیزی