1. توجه در اندیشه سیمون وی

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-28

10.30497/prr.2021.15057.1585

زهرا قاسم زاده؛ سید مصطفی موسوی اعظم؛ احسان ممتحن