1. پیوند دین و فلسفه در اندیشه فارابی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 47-60

10.30497/prr.2013.1414

محمّدکاظم علمی سولا؛ سینا سالاری خرّم