1. بررسی دلایل معرفت شناختی و زبان شناختی الاهیات سلبی

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-28

10.30497/prr.2013.1334

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه استثنایی


2. اصل سنخیّت از دیدگاه فخر رازی و خواجة طوسی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 71-94

10.30497/prr.2012.1041

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه استثنایی