1. بررسی جاودانگی عذاب کفّار در جهنم از منظر صفت رحمت الهی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 29-51

10.30497/prr.2012.1039

فرهاد زینلی بهزادان؛ کاظم قاضی زاده؛ حسین هوشنگی؛ نهله غروی اصفهانی