1. معنای زندگی از دیدگاه داستایفسکی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 125-150

10.30497/prr.2012.1058

هدایت علوی تبار؛ مریم محبتی


2. وجود لنفسه در فلسفه سارتر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 77-95

10.30497/prr.2012.1129

هدایت علوی تبار