1. هنر و معرفت نزد افلوطین

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 35-51

10.30497/prr.2012.1142

یحیی بوذری نژاد؛ علیرضا غفاری؛ سعید بینای مطلق