1. استعاره راه معرفت شناسی صدرایی و تبیین هستی شناختی سازمان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 149-148

10.30497/prr.2012.1170

علی اصغر پور عزت؛ سید محمد حسین هاشمیان