1. زمانمندی در تفکر جدید

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 5-21

10.30497/prr.2012.1156

منوچهر صانعی دره بیدی