1. بررسی دلایل معرفت شناختی و زبان شناختی الاهیات سلبی

دوره 10، شماره 2، آبان 1391، صفحه 5-28

10.30497/prr.2013.1334

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه استثنایی


2. اصل سنخیّت از دیدگاه فخر رازی و خواجة طوسی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 71-94

10.30497/prr.2012.1041

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه استثنایی


3. برهان مفهوم گرایی بر اثبات وجود خدا

دوره 4، شماره 2، آبان 1385، صفحه 119-144

10.30497/prr.2012.1184

سید مرتضی حسینی شاهرودی