1. علیت

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 169-184

10.30497/prr.2012.1178

امیر مازیار(مترجم) تیم کرین(نویسنده)