1. علیت

دوره 3، شماره 2، آبان 1384، صفحه 165-201

10.30497/prr.2012.1202

علی اصغر خندان(مترجم) ریچاد تیلور(نویسنده)