1. فلسفه و تاریخنگاری

دوره 2، شماره 2، آبان 1383، صفحه 185-215

10.30497/prr.2012.1220

فریبا پات (مترجم) ویلیام دری (نویسنده)