1. عینیت ناگروی در اخلاق نسبی انگاری فرهنگی و شخصی انگاری اخلاقی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1383، صفحه 183-215

10.30497/prr.2012.1211

ایرج احمدی (مترجم) جیمز ریچلز (نویسنده)